قانون چک

قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲

قانون چک و نحوه صدور آن

قانون چک مصوب سال ۱۳۸۲ روزنامه رسمی شماره :۱۷۰۶۷ -۹/۷/ ۸۲
مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات مصوب ۷۷/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات مصوب ۶/۲/۱۳۸۲

قانون چک ماده ۱ تا ۴

ماده ۱- انواع چک عبارتست از :

۱ـ چک عادی

چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

ادامه مطلبقانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲