فسخ مبایعه نامه

از معامله تا فسخ مبایعه نامه با یک حرکت!؟

فسخ مبایعه نامه   از معامله تا فسخ مبایعه نامه با یک حرکت خریدن ملک با هر کاربری وقتی قطعی و نهایی می­شود که پس از امضای قرارداد یا همان مبایعه­ نامه به هیچ طریق امکان فسخ مبایعه­ نامه و انحلال آن فراهم نباشد. در بعضی از مبایعه­ نامه­ های خرید خانه و آپارتمان دیده می­شود که خریدار تا قبل از محضر و تنظیم سند رسمی انتقال ملک تا ۸۵ درصد کل ثمن معامله را پرداخته است اما …

ادامه مطلباز معامله تا فسخ مبایعه نامه با یک حرکت!؟