مغبونیت و غبن فاحش

الفبای مغبونیت و غبن فاحش در معاملات ملکی

مغبونیت و غبن فاحش مغبونیت و غبن فاحش _ پشیمانی از قرارداد مغبون کیست؟ مغبون کسی است که در یک معامله مثل قرارداد خرید و فروش خانه یا آپارتمان متضرر می شود. به عبارتی اگر یک آپارتمان ارزان تر از قیمت روز فروخته شود و فروشنده پس از معامله فوراً آگاه بشود و می تواند به ادعای مغبونیت تقاضای صدور حکم به فسخ معامله را از دادگاه بخواهد. همچنین اگر خریدار یک زمین یا هر نوع ملکی پس …

ادامه مطلبالفبای مغبونیت و غبن فاحش در معاملات ملکی