قانون چک

قانون صدور چک مصوب سال 1382

قانون چک و نحوه صدور آن

قانون چک مصوب سال 1382 روزنامه رسمی شماره :17067 -9/7/ 82
مصوب 16/4/1355 با اصلاحات مصوب 77/8/1372 و اصلاحات مصوب 6/2/1382

قانون چک ماده 1 تا 4

ماده 1- انواع چک عبارتست از :

1ـ چک عادی

چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

ادامه مطلبقانون صدور چک مصوب سال 1382