video 1

نکات مهم قبل از خرید ملک
پخش ویدیو
شرط پیش فروش واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت
پخش ویدیو
نحوه انتقال سهم سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
پخش ویدیو