وکیل خود باشید

با آشنایی از قوانین و مقررات وکیل خود باشید!

وکیل خود باشید – آشنایی با قوانین و مقررات

وکیل خود باشید
وکیل خود باشید

وکیل خود باشید – آشنایی با قوانین و مقررات

قانون محصول زندگی اجتماعی است و تنظیم کننده روابط میان افراد با یکدیگر و افراد با دولت و قوای حاکمه است.کشور ما ایران جزء کشورهایی است که در اقلب مسائل دارای قانون و مقررات می باشد که البته برخی از آنها خیلی قدیمی هساند و برخی هم بسیار نو و جدید و البته در یک دهه اخیر دولت و قوه قضاییه در تلاشند که قوانین به روز شده تا پاسخگوی مقتضیات جامعه امروز ایران باشند.

ادامه مطلببا آشنایی از قوانین و مقررات وکیل خود باشید!