وکیل خود باشید

با آشنایی از قوانین و مقررات وکیل خود باشید!

وکیل خود باشید – آشنایی با قوانین و مقررات

وکیل خود باشید
وکیل خود باشید

وکیل خود باشید – آشنایی با قوانین و مقررات

قانون محصول زندگی اجتماعی است و تنظیم کننده روابط میان افراد با یکدیگر و افراد با دولت و قوای حاکمه است.کشور ما ایران جزء کشورهایی است که در اقلب مسائل دارای قانون و مقررات می باشد که البته برخی از آنها خیلی قدیمی هساند و برخی هم بسیار نو و جدید و البته در یک دهه اخیر دولت و قوه قضاییه در تلاشند که قوانین به روز شده تا پاسخگوی مقتضیات جامعه امروز ایران باشند.

ادامه مطلببا آشنایی از قوانین و مقررات وکیل خود باشید!

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

چگونه قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنیم؟

چگونه قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنیم – قوانین مشارکت در ساخت

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

چگونه قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنیم تا زیانی متوجه طرفین نشود؟

مقدمه

در بیست سال گذشته یعنی تقریبا بعد از سال ۶۰ تا سال ۸۰ اغلب سازه‌هایی که احداث شدند

ادامه مطلبچگونه قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنیم؟

قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی جلد اول – در اموال

درانتشار قوانین    دراموال غیر منقول  دراموال منقول  دراموالی که مالک خاص ندارند در مالکیت  درحق انتفاع  دروقف  درحق ارتفاقدر حقوق املاک مجاور  در احیاء اراضی موات  در حیازت مباحات  در معادن   در اشیاء پیدا شده  در حیوانات گمشده  در دفینه  در شکار  در عقود و تعهدات  در شرایط اساسی برای معامله  در خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات  در شروط ضمن عقد   عقد فضولی  در وفاء به عهد  در اقاله  در ابراء  در تبدیل تعهد  در تهاتر  در مالکیت ما فی الذمه   در الزامات خارج از قرارداد  در غصب  در اتلاف  در تسبیب  در استیفاء  در بیع  در ضمان درک  در تادیه ثمن

ادامه مطلبقانون مدنی

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده جدید

قانون حمایت خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده یک از قانون حمایت از خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی …

ادامه مطلبقانون حمایت خانواده جدید