نوشته‌ها

فیلم آموزشی کوتاه: دعوای تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

/
اگر خانه یا آپارتمانی خریدید و ملک مزبور فاقد سند رسمی تفکیکی …